Het gevecht tussen de goede en de slechte wolf in ons

Sandra Janoff, samen met Marvin Weisbord grondlegger van het Future Search netwerk, vertelde in haar nieuwjaarswens voor 2019 een wijs verhaal. Het gaat over hoe we om kunnen gaan met tegenstrijdige krachten in onszelf. Als het gaat om duurzame ontwikkeling ervaar ik die krachten ook in mezelf. Hoe we hier mee omgaan bepaalt het verloop van ons leven, daarom wil ik dit verhaal graag met u delen.

Een Cherokee verhaal
Een oude Cherokee leert zijn kleinzoon over het leven:

“In mij is een gevecht bezig”, zegt hij tegen de jongen. “Het is een vreselijk gevecht, het gaat tussen twee wolven. De ene is de slechte – hij is boosheid, jaloezie, verdriet, spijt, hebzucht, arrogantie, zelfmedelijden, schuld, wrok, minderwaardigheid, leugens, valse trots, superioriteit, en ego.” Hij vervolgt, “De andere is de goede – hij is plezier, vrede, liefde, hoop, rust, bescheidenheid, vriendelijkheid, liefdadigheid, empathie, gulheid, waarheid, mededogen, en vertrouwen. Hetzelfde gevecht is ook in jou aan de gang, net als in ieder persoon.”

De kleinzoon dacht er een minuut over na en vroeg toen aan zijn grootvader: “Welke wolf zal er winnen?”. Misschien heb je het verhaal gehoord met dit als einde: De oude Cherokee antwoordde: “Degene die je voedt.” In de Cherokee wereld eindigt het verhaal echter als volgt:

De oude Cherokee zei eenvoudig, “Als je ze op de juiste manier voedt, zullen ze beide winnen.” En het verhaal gaat verder:

“Weet je, als je alleen de witte wolf voedt, zal de zwarte zich om elke hoek schuil houden en wachten tot ik afgeleid of zwak ben en me dan bespringen om de aandacht te krijgen die hij verlangt. Hij zal altijd boos zijn en altijd met de witte wolf vechten. Maar als ik hem erkenning geef is hij gelukkig en de witte wolf is ook gelukkig en winnen we allemaal. Want de zwarte wolf heeft veel eigenschappen – vasthoudendheid, moed, heldhaftigheid, daadkracht en grote strategische denkkracht – die ik soms nodig heb en die de witte wolf niet heeft. Maar de witte wolf heeft mededogen, zorgzaamheid, kracht en het vermogen om te herkennen wat het beste ieders belang dient.”

“Zie je jongen, de witte wolf heeft de zwarte wolf naast zich nodig. Als je er maar eentje voedt, dan verhongert de andere en beide wolven worden onbeheersbaar. Als je ze alle twee voedt en verzorgt, dan zullen ze je goed dienen en niets doen dat geen onderdeel is van iets groters, iets goeds, iets dat het leven dient. Voedt ze beide en er zal binnen in je geen gevecht meer zijn om je aandacht. En als er geen innerlijke strijd is, kun je luisteren naar de stemmen van diepe wijsheid die je in elke situatie zullen leiden in het kiezen van het juiste. Vrede, mijn zoon, is de levensmissie van de Cherokee. Een man of vrouw met innerlijke vrede heeft alles. Een man of vrouw die wordt verscheurd door innerlijke strijd heeft niets. Hoe je met de tegenstrijdige krachten in jezelf omgaat zal je leven bepalen. Of je een van de kanten verwaarloost of leiding geeft aan beide kanten.”

Dank je Sandra voor het delen van dit verhaal. Ik wens iedereen de innerlijke vrede om het juiste te kiezen voor een duurzame wereld. Voel je vrij om dit verhaal te delen met anderen.

Dr. Tonnie van der Zouwen MCM, lector Sustainable Working and Organising

Menselijk kapitaal moet groeien

Waarom zou ik gaan naar een conferentie met de imponerende titel ‘Interdisciplinary workshop on Intangibles and intellectual capital; Value Creation, Integrated Reporting and Governance’ in Italië? Deze vraag stelde ik me aan het begin van dit schooljaar.
Natuurlijk kost zoiets geld voor de reis en het hotel en levert een belasting op voor het milieu. Daarbij kost het ook tijd en levert stress op. Immers, alle dagelijkse activiteiten zowel thuis als bij Avans moeten worden overgenomen door mijn partner en collega’s. Wat zal zo’n conferentie mij opleveren? Zal mijn eigen human en intellectual capital er van groeien? Kortom een veelheid van vragen.
Ondanks al mijn vragen en twijfel ben ik op pad gegaan. Hieronder een korte terugblik op enkele lezingen en workshops die ik heb gevolgd.

Zoek de verbinding
In de keynote ‘Connecting Information’ door Jan Mouritsen van de Copenhagen Business School werd duidelijk gemaakt dat het geïntegreerde jaarverslag een uitgebreid verhaal moet zijn waarin uitgelegd moet worden hoe de onderneming zijn waarde creëert. Hierin worden allerlei aspecten hoe waarde wordt gecreëerd, verbonden met elkaar, waardoor een coherenter beeld ontstaat van de prestaties van de onderneming. De grote beschikbaarheid van met name digitale data kan hierbij helpen.
De moeilijkheid is vooral om te bepalen welke en hoe die verschillende data met elkaar moeten worden verbonden (connectivity). Moet er een infrastructuur (regelgeving, ICT en dergelijke) komen waardoor de data kunnen worden verbonden of moet het meer een dynamisch en plastisch systeem worden waarmee steeds opnieuw gekeken wordt hoe uit alle data nieuwe informatie kan worden gehaald?

Hoe de data zouden kunnen worden verbonden wordt weergegeven in de onderstaande figuur

1a

De data moet worden gesorteerd zodat er een algeheel beeld ontstaat van het functioneren van de onderneming. Vervolgens moeten relevante data worden geselecteerd en met elkaar worden verbonden zodat een coherent verhaal en daarmee beeld ontstaat hoe de onderneming waarde creëert.

In de aansluitende discussie gaven de panelleden aan dat investeerders en aandeelhouders steeds meer willen weten hoe alle kapitalen van een onderneming bijdragen aan de waardecreatie van de onderneming. Op dit moment schieten de jaarverslagen hierin nog tekort. Een beperkende factor hierbij is de wetgeving. Die is vooral gericht op data die de onderneming moet opleveren en niet op het verbinden van data en het geven van informatie.

Nuttig voor MKB
In het paper Soft Regulating’ Integrating Reporting for SMEs: The Case of Italy door Del Baldo Mara en Girella Laira wordt onderzocht of het framework integrated reporting van de International Integrated Reporting Council (IIRC) geschikt is om te implementeren in het midden- en kleinbedrijf (MKB). Tot op heden is veel onderzoek gedaan naar integrated reporting bij grote bedrijven.
Er bestaat een kloof tussen enerzijds onderzoek over en naar integrated reporting en anderzijds de praktijk hoe het moet worden ingevoerd, in het bijzonder in het MKB.
Om deze kloof te dichten zijn er richtlijnen (soft regulations) gemaakt hoe integrated reporting geïmplementeerd kan worden in het MKB in Italië.
Onderstaande figuur geeft een beknopt overzicht hoe integrated reporting moet worden geïmplementeerd in het Midden en Klein bedrijf

menselijk kapitaal moet groeien afb 2

Drie Italiaanse bedrijven hebben al een integrated report gemaakt of zijn bezig het te implementeren met behulp van de soft regulating. Het blijkt dat de soft regulating een interessant hulpmiddel kan zijn. In de paper wordt geconcludeerd dat het integrated framework verder moet worden aangepast aan de taal, cultuur en strategische oriëntatie binnen het MKB. Daarbij moeten de materialiteit en de uiteindelijke KPI’s worden beperkt.

Wat te doen met alle data
Zweden heeft een rijke historie als het gaat om het verzamelen van data over het wel en wee van haar inwoners en in het bijzonder de werknemers. Het Nyckeltals instituut houdt zich hiermee bezig. En daar hield Bino Catasus van de Stockholm Business School zijn lezing over onder de titel ‘Accounting People’. In de loop van de tijd zijn de centrale thema’s van de verzameling data veranderd. De aandacht is verschoven van de attractiviteit van werkgevers naar gender en buitenlandse achtergrond. Tegenwoordig heeft vooral gezondheid de aandacht.
De behoefte aan het verzamelen van de data komt voort uit de wet- en regelgeving, intrinsieke wens om iets te weten en te kunnen sturen. Uiteindelijk kan met behulp van de data vergeleken worden, normen worden gemaakt, geleerd en problemen worden gesignaleerd. In de praktijk verdwijnen er echter veel rapporten met data in vele bureaulades om er nooit meer uit te komen. In de toekomst moet er niet meer data worden verzameld om het verzamelen. Ten aanzien van het intellectueel kapitaal zal meer aandacht moeten worden besteed aan het plezier van werken bij mensen. Ten slotte zal er meer moeten worden onderzocht hoe de data worden gepresenteerd zodat het impact heeft

Eigen kosten-batenanalyse
Op de terugreis heb ik geprobeerd een kosten-batenanalyse te maken van verblijf aan Ancona. Heeft het congres toegevoegde waarde gehad? Hierbij heb ik niet alleen naar de financiële waarde maar ook de niet financiële waardes moeten kijken. Overduidelijk is dat het congres geld, tijd en stress heeft gekost. Daar tegenover heeft het nieuwe inzichten en nieuwe contacten opgeleverd.
En, last but not least, wederom tot het besef gekomen dat het praktisch onderzoek dat studenten en docenten binnen het lectoraat verrichten helpt bij het verder ontwikkelen van de verslaglegging bij bedrijven om uiteindelijk te komen tot een meer duurzame wereld.

Tom Vos
Docent ASIS en lid van de kenniskring van het lectoraat Sustainable Finance and Accounting

Globe 2016: Cheap oil creates demand

IMG_0594

Veel discussie over de vraag of het leeuwendeel van fossiele brandstofreserves in de grond moet blijven om beneden de 2 graden opwarming van de aarde te blijven. Grote investeerders, institutionele beleggers en pensioenfondsmanagers vragen zich af hoe hierop te reageren. Zij maken zich zorgen over stranded assets, investeringen in bedrijven/activiteiten die het risico in zich hebben op korte termijn sterk in waarde te dalen. Zoals bijvoorbeeld de investeringen in fossiele brandstoffen.

In deze discussie spelen veel verschillende belangen: onze planeet, de oliemaatschappijen en landen die fossiele brandstoffen leveren en de consument. Zelfs als we het Parijs-scenario gaan halen, dan nog zijn er nieuwe oliewinningen nodig, omdat de bestaande bronnen onvoldoende zijn en uitgeput raken, terwijl de behoefte van consumenten hoog lijkt te blijven. Het risico bestaat dat de vraag van consumenten onverminderd hoog blijft terwijl oliemaatschappijen in snel tempo hun business downsizen. Zeker bij lage olieprijzen.

Een interessant onderzoek van een van de discussianten: www.arcenergyideas.com

Nies Rijnders, manager ESB